Postulatura

Postulatura franjevaca konventualaca
Samostan Svetog Duha, Zagreb

Sveti Duh 31
10000 Zagreb

Magister postulanata: fra Josip Petonjić i fra Stjepan Brčina

Duhovnik: fra Pero Džida

Generacija postulanata u odgojno-obrazovnoj 2023./2024. godini:

Marko Bilanović

Dominik Milanović

Antun Devaj

Ante Ćibarić

Luka Vragović


POSTULATURA – PRVO ISKUSTVO FRANJEVAČKOG ŽIVOTA

Prisjećajući se riječi sv. Franje iz našega Pravila: “… ministar neka ga zatim ljubazno ohrabri u njegovoj odluci (onoga koji moli da uđe u Red) i neka mu pomno izloži naš način života…“, (NPr 2,4) potre­bno je da se to početno razdoblje smatra vremenom od velike važnosti. Stoga se može reći da je Postulatura početno i vrlo važno razdoblje života kandidata u zajednici. Ono traje ne manje od godinu dana, a traje ne više od dvije godine. Na ministru Provincijalu je da procijeni duljinu postulature. Ona mora biti provedena u odgojno-izobrazbenoj zajednici pod vod­stvom izravnog odgojitelja, s trajnim bo­ravkom kandidata u njoj i redovito s na­zočnošću izvjesnog broja kandidata kako bi bio omogućen pravi bratski život. To razdoblje služi prvom iskustvu franje­vačkoga života.

Razdoblje postulature na poseban način služi za:

a) promicanje i produbljivanje međusob­nog poznavanja između bratstva i kan­didata, kao i poznavanja njegove obiteljske i društvene sredine;

b) pomaganje bratu da osobno sazrije u po­znavanju i prihvaćanju sebe; u otvore­nosti drugima bez gubitka vlastite osob­nosti; u upotpunjavanju ljudskoga i krš­ćanskog života u mjesnim prilikama;

c) provjeravanje stupnja opće kulture i poznavanja vjere Crkve, upotpunjujući ih koliko je potrebno;

d) pomaganje kandidatu da uđe u sve osobniji odnos s Kristom po želji da se obrati i posveti Gospodinu, usmjerujući ga prema novom stilu života;

e) pružanje prvotnog poznavanja lika i života sv. Franje.

Naša Provincija u svom Praviln­iku za odgoj i izobrazbu postavlja i određene uvjete za primanje kandidata u postulaturu, a to su:

a)  u okviru osobnosti, ljudske zrelosti, fizi­čkoga i psihičkog zdravlja i obra­zloženja;

b)  u okviru poznavanja i iskustva vjer­skoga života;

c)  u okviru osnovnog poznavanja života i lika sv. Franje;

d) osim toga, za one koji su već bili u ne­koj drugoj redovničkoj ustanovi ili u ve­likom sjemeništu, traži se izvješće odgovornih, iz zajednice (sjemeništa) i, koliko je moguće, izravan razgovor s njima.

Ovo se razdoblje ravna i ani­mira prema programu koji predviđa:

a) uvođenje u molitvu, popraćeno trenuci­ma osobne i zajedničke molitve;

b) česti razgovor odgojitelja s kandidatom, po kojem postulant može postići pov­jerljiv odnos s odgojiteljem i u kojem se može upoznati sa svojim putem, prema svojim mogućnostima, posredstvom ot­vorenog vrednovanja i prikladnih naznaka, korisnih za njegov rast;

c) iskustvo fizičkog rada, napose u službi zajednice;

d) provjera ljudske i afektivne zrelosti kandidata i njegove sposobnosti da ve­dro živi s drugom braćom na istom putu;

e) razmišljanje o prvom upoznavanju za­vjeta i redovničkoga života, kao i obitelji kojoj će pripadati;

f) proučavanje posebnih tema oko tri jez­gre: ljudske dimenzije zvanja, pozna­vanja vjere i poznavanja franjevačke karizme.

Potkraj postulature, u razgovoru s postulantom, odgojitelj provjerava njegov napredak na putu zvanja i svoje izvješće, zajedno sa svojim mišljenjem o puštanju postulanta u novicijat, šalje višem pogla­varu, naglašavajući u izvješću sljedeće točke:

a)  stupanj ljudske i kršćanske zrelosti;

b)  opću temeljnu kulturu;

c)  afektivnu uravnoteženost;

d)  sposobnost življenja istinskih bratskih odnosa;

e)  sposobnost usvajanja franjevačkih vri­jednosti.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV