Ivan Lukačić

Kompozitor rođen oko 1587. u Šibeniku, umro 1648. u Splitu. Najznamenitiji hrv. kompozitor na prijelazu iz kasne renesanse u rani barok. Franjevac konventualac; studirao u Italiji. Po prilici od sredine 1618. do smrti bio dirigent i orguljaš stolne crkve u Splitu i gvardijan samostana sv. Frane. Jedino njegovo sačuvano djelo — zbirka Sacrae Cantiones (1620.) sadrži 27 duhovnih koncerata za 1-5 glasova i orguljski generalbas. Formalno i stilski raznolični, djelomice polifono koncipirani a dijelom monodijski, ekspresivno, Lukaćićevi koncerti svjedoče o ranom prodoru baroknog koncertantnog stila u naše krajeve i osvjetljavaju razmjerno visoko razvijenu glazbenu izvodilačku praksu onog doba u Dalmaciji.

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV