Godišnji plan i program Provincije

Po prvi puta na provincijskoj razini pozvana su sva braća koja žele i mogu da se odazovu i sudjeluju u stvaranju zajedničkog godišnjeg provincijskog plana i programa. Radni susret započet je u utorak 26. kolovoza 2014. godine u 9.00 sati u prostorijama Klerikata. Na susretu je sudjelovalo dvadesetak braće. Izmolili smo himan Duhu Svetomu te je provincijalni ministar pozdravio svu nazočnu braću i zahvalio na odazivu. Potom je pročitao izabrane dijelove iz V. poglavlja Ustanova našega Reda koje je cijelo posvećeno Apostolskom životu braće s jasnim naglaskom da “u planiranju i ostvarivanju pothvata braća neka surađuju, koliko je moguće, na način ekipnog rada” (Ustanove, V, 124 § 3). Ovaj susret na početku pastoralne godine nikao je upravo na temelju spomenutog V. poglavlja Ustanova koje potiču na ekipno planiranje i ostvarivanje planova.
Nacrt novih Ustanova – Provincijalni ministar predstavio je prijevod na hrvatski jezik nacrta prvog poglavlja novih Ustanova te je zatražio mišljenje braće da li spomenuta poglavlja objavljivati u brošuricama (kao što su ranije izlazila u obliku “scheda” za samostanske kapitule) ili skupno u Fraternitasu. Zaključeno je da će se poglavlja izdati u Fraternitasu, a poslat će se svim fratrima e-mailom. Generalna kurija inzistira da se svi fratri u Redu dobro upoznaju sa novim prijedlogom Ustanova, da se aktivno uključe u njihovu izradu, i da pošalju povratnu informaciju. O poglavljima Ustanova će se raspravljati na samostanskim kapitulima, a povratnu informaciju gvardijani će do Božića poslati fra Nikoli Šanteku, tajniku Provincije i osobi iz Definitorija zaduženoj za kontakt s radnim timom za izradu novih Ustanova, koji će informacije proslijediti u Generalnu kuriju. Provincijalni ministar dao je prijedlog da braća svih samostana odrede datume mjesečnih duhovnih obnova i samostanskih kapitula (za početak barem do siječnja) koje će poslati u Tajništvo kako bi se Definitorij mogao priključiti njihovom duhovnom dijelu u kojemu će biti razmatrani sadržaji iz Ustanova.
Prijedlozi za proslavu Godine posvećenog života – Budući da se ove godine u Crkvi slavi Godina posvećenog života na susretu biskupa HBK s Provincijalima došlo se do konkretnih prijedloga
1. Vijeće HBK napisat će poruku o posvećenom životu.
2. 14. ožujka 2015. godine organizirat će se Nacionalni susret redovnika i redovnica u Mariji Bistrici. Tom prigodom biti će noćno hodočašće redovnika i redovnica iz Zagreba.
3. Redovnici i redovnice pridružit će se 19 travnja 2015. godine na Trsatu dugom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji.
Promocija zvanja – Naglašena je i ovaj puta važnost osobnog svjedočenja kao nezamjenjivog doprinosa promociji duhovnih zvanja. Izdat će se reprint knjige: Franjevci konventualci. Braća zajednice u svrhu upoznavanja potencijalnih kandidata za duhovna zvanja s našom zajednicom kao i novi prospekt za zvanja.
Provincijski susret ministranata – 25. travnja 2014. organizirati će se Provincijski susret ministranata. Centar za zvanja sastat će se u što skorijem vremenu i prirediti radne materijale koji će biti poslani svim samostanima kako bi se ministranti mogli pripremiti za susret u travnju slijedeće godine.
Animacija za zvanja i program postulature – fra Tomislav Cvetko namjerava nastaviti ono što je već do sada zaživjelo. U suradnji s bogoslovima i njihovim magistrom posjećivat će naše župe i poticati na razmišljanje o duhovnom zvanju. Predložio je da svaku prvu nedjelju u mjesecu večernju misu animiraju bogoslovi (barem u Zagrebu). Predložio je održavanje jednodnevnih ili dvodnevnih duhovnih vježbi za mlade, a fra Ferdinand je predložio da se više puta godišnje uz župski listić kao prilog umetne i poseban prilog s pobudnim sadržajem na temu duhovnih zvanja.
Provincijalni ministar predložio je da se na poseban način obilježi nedjelja Dobroga pastira, a župnike i gvardijane će se zamoliti da se prijave ako te nedjelje žele animaciju mise koju bi pripremiti bogoslovi.
Postulatura – Fra Tomislav Cvetko predstavio je program Postulature. Program je podijeljen po mjesecima. Postulatura će započeti u rujnu na Cresu a listopad bi postulanti proveli u Šibeniku gdje bi im predavanja održali fra Ivan Bradarić i fra Augustin Kordić. Provincijalni ministar zamolio je fra Tomislava da razradi program po tjednima te da ga što prije dostavi kako bi se o njemu razgovaralo na Komisiji za odgoj. Provincijalni ministar izvijestio je braću da će u postulaturu ući četvorica kandidata, a datum postulature odrediti će se ovisno o terminima ispita i mogućnosti održavanja duhovnih vježbi za postulante.
Misijska animacija u Provinciji – Provincijalni ministar govorio je o već poznatoj inicijativi da naša Provincija preuzme jednu misiju sa slovenskom braćom. Rekao je da smo u tom smislu već usmjerili fra Tomislava Cvetka. No, pitanje je kako na razini Provincije probuditi misijski duh? Fra Ambroz Knežić govorio je o važnosti pripreme za misije. Ostala braća iznijela su nekoliko konkretnih prijedloga: bogoslove četvrte godine kroz ljeto bi se moglo poslati u neku misiju Reda umjesto da ih se šalje na učenje jezika, napraviti listić s vijestima iz misija koji bi se slao braći Provincije, bilo bi dobro stvoriti fond za misije, potrebno je upoznati mlađu braću s dokumentima Reda o misijama, osobito Direktoriju o misijama.
Zimske duhovne vježbe za dječake – održat će se od 5. do 7. siječnja 2015. godine. Zamoljeni su gvardijani i župnici, odnosno braća koja vode brigu o ministrantima, da pošalju na duhovne vježbe samo one dječake sedmog i osmog razreda koji u sebi nose želju za duhovnim pozivom. Starije kandidate (srednjoškolce) prvenstveno treba slati na Dane otvorenih vrata klerikata, no ako bi koji srednjoškolac imao želju doći baš u tom terminu ne treba ga odvraćati. Odabrane dječake bi trebalo prijaviti barem do kraja prosinca 2014. godine fra Tomislavu Cvetku.
Dani otvorenih vrata klerikata – održat će se i ove godine u dva turnusa i to od 17. do 19. listopada 2014. i od 6. do 8. ožujka 2015. godine. Za prijave kandidata i sve potrebne informacije braća se mogu obratiti fra Nikoli Šanteku.
Vokacioni centar – Fra Zdravko Tuba izvijestio je o iskorištenosti Vokacionog centra u proteklom ljetnom razdoblju. Od slijedeće godine prednost će imati provincijski programi za promociju zvanja koje će organizirati provincijski Centar za zvanja i ponuda franjevačkih duhovnih vježbi, a tek onda individualne grupe.
Godišnji program za mladiće koji su prošli Dane otvorenih vrata klerikata – konstatiran je dosadašnji propust s obzirom na praćenje mladića koji su prošli Dane otvorenih vrata klerikata i pokazuju afinitet za ulazak u samostan, ali još uvijek pohađaju srednju školu. Fra Nikola Šantek je na sebe preuzeo obveza da se s njima bolje poveže.
Odlazak na Svjetski susret mladih 2016. u Krakovu – Provincijalni ministar predložio je da se pravovremeno kontaktiraju naši fratri u Krakovu za smještaj na jednom ili dva mjesta mladih iz svih samostana i župa naše Provincije. Braća su podržala prijedlog.
Tečaj Filip u Livnu od 12. do 14. rujna 2014. – Nakon pozitivnog iskustva s tečajem Filip za srednjoškolce u Gromiljaku na kojemu je sudjelovalo osamdesetak mladih (riječ je o duhovnoj obnovi evangelizacijskog karaktera s izraženim scenskim elementima), Provincijalni ministar obavijestio je braću o prihvaćanju još jedne takve duhovne obnove za preko stotinu srednjoškolaca u Livnu, na poziv časnih sestara služavki Malog Isusa, koji će izvesti naš Centar za zvanja uz pomoć bogoslova i mladih iz evangelizacijske zajednice Hrvatski areopag.
Hodočašća u Asiz i Padovu – Veritas će i dalje nastaviti s hodočašćima u Asiz i Padovu koja su od početka učinila mnogo na promociji naše Provincije i štovanju sv. Antuna. Provincijalni ministar će voditi hodočašća u Padovu, a fra Nikola Šantek će s bogoslovima voditi hodočašće u Asiz. Potrebni podatci za hodočašća nalaze se na stranicama Veritasa – glasnika sv. Antuna.
Pučke misije – pročitan je dopis fra Ivana Karlića o pučkim misijama i izrečena su neka razmišljanja od strane fratara. Prijedlog je da se u narednom periodu oformi skupina braće koja bi bila voljna održavati pučke misije. Bilo bi poželjno da u međuvremenu fra Ivan Karlić po danima razradi sam sadržaj misija.
Ponovno organiziranje godišnjeg Provincijskog susreta mladih – prisjećajući se godišnjih susreta mladih koji su se organizirali na razini naše Provincije braća su izrazila svoju potporu prijedlogu da se ti susreti ponovno pokrenu. Odlučeno je da će se slijedeći susret održati od 1. do 3. svibnja 2015. u samostanu sv. Frane na Cresu.
Susret Giovani verso Assisi – razgovaralo se o problemima s kojima se do sada susretalo pri organiziranju odlaska na ovaj susret. Braća su došla do zaključka da je potrebno sudjelovati na tom susretu (barem s manjom skupinom) za što će biti potrebno odrediti onoga koji bi vodio mlade na ovaj susret, odnosno, imenovati provincijskog povjerenika za pastoral mladih. Neka braća iz svojih samostana ovim putovanjem nagrade svoje najaktivnije mlade, pa makar i o trošku samostana.
Marijafest – Molve, od 11. do 12. listopada 2014. – ranijih godina (prošle godine slavila se deseta godišnjica!) održavao se Marijafest u organizaciji Nacionalnog centra Vojske Bezgrešne, Laudata i Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije koji je obično trajao dva dana. Iznijeli su se problemi oko organizacije koji su još više isplivali na površinu ove godine uslijed premještaja. Još je upitno na koji će se način održati ovogodišnji Marijafest. U najkraćem mogućem roku dogovorit će se susret Provincijala, braće molvarske samostanske zajednice i onih koji su do sada sudjelovali u organizaciji Marijafesta kako bi se pronašlo najbolje rješenje.
Vojska Bezgrešne – pročitano je najprije 10 točaka o perspektivi Vojske Bezgrešne koje je fra Žarko Relota iznio u okviru tečaja trajne formacije naše Provincije na temu “Perspektive apostolata Vojske Bezgrešne u spektru nove evangelizacije” održanom u Zagrebu od 15. do 18. listopada 2012. godine. Također su pročitani prijedlozi organiziranja apostolata Vojske Bezgrešne u periodu 2014.-2015. u tridesetak točaka koje je sastavio fra Zdravko Tuba. Provincijalni ministar predlaže da se Centar Vojske Bezgrešne preseli u Zagreb, za što će najhitnije trebati pronaći i prikladan prostor. Provincijalni ministar predložio je tri razine djelovanja u apostolatu Vojske Bezgrešne. Prva bi bila ona juridička, povjerena fra Zdravku Tubi, da nastavi korespondenciju sa središnjicom Vojske Bezgrešne u Rimu i komunikaciju s biskupima te da brine za pravni status udruge. Druga razina bila bi bogata korespondencija s članovima Vojske Bezgrešne koju bi preuzele naše formativne kuće, bogoslovi s fra Nikolom Šantekom i postulanti s fra Tomislavom Cvetkom, a Veritas bi i dalje uređivao časopis “Apostol Bezgrješne”. Treću i najzahtjevniju razinu predstavlja duhovno učvršćivanje mjesnih bratstava Vojske Bezgrešne kroz osobne posjete, održavanje cjelodnevnih duhovnih obnova, u što će se trebati uključiti svi voditelji mjesnih bratstava Vojske Bezgrešne i zainteresirana braća. Jednom godišnje trebalo bi okupiti sve duhovne asistente mjesnih skupina Vojske Bezgrešne radi koordinacije u radu.
Ukratko provincijal vidi tri važne točke rada s VB: Međunarodna i pravna koordinacija s Rimom i biskupijama, korespodencija s članovima i organiziranje duhovnih obnova za članove.
Fra Zdravko Tuba naglasio je potrebu obilježavanja dvije velike obljetnice: 2016. godine – 75. godišnjica mučeništva sv. Maksimilijana Kolbea i 2017. godine stogodišnjicu Vojske Bezgrešne; hodočašće po samostanima s relikvijama sv. Maksimilijana koje smo dobili u Rimu.
Fra Ante Gašparić govorio je o nastanku i ustanovljenju Centra Vojske Bezgrešne u Novom Marofu, trenutno je u Vojsku Bezgrešne upisano 34 000 članova. Korespondencija i odašiljanje pošte trenutno nadilaze njegove fizičke snage i traži da se središnjica izmjesti iz Novog Marofa u Zagreb.
Na posebnom radnom sastanku razgovarati ćemo o preustroju Vojske Bezgrešne.
Festival katoličkog kazališta – zamisao je provincijalnog ministra pokrenuti festival katoličkog kazališta koji bi se održao u dvorani sv. Frane u Zagrebu uoči svetkovine sv. Antuna Padovanskog. Provincijalni ministar rekao je da je već s nekim zainteresiranima stupio u kontakt. Fra Roko Bedalov spomenuo je časnu sestru koja je pripremila igrokaz za 800. godišnjicu dolaska sv. Franje u Hrvatsku, a postoji i udruga u Splitu „Karol Wojtiła“ koja se bavi glumom te bi se i njih moglo kontaktirati.
Katolički kalendari, sličice, Veritas, literatura – Fra Josip Blažević kao novi urednik Veritasa završio je svoj prvi broj spomenutog časopisa te je zamolio braću da mu sugeriraju kakav dobar i aktualan naslov, ako na njega nalete, koji bi bilo korisno i isplativo prevesti i objaviti u izdanju Veritasa. Osobito je pozvao sve samostane da iz Veritasa nabavljaju kalendare, sličice i ostale publicirane materijale koji idu uz blagoslov obitelji. Slijedeća godina biti će obilježena kao godina posvećenog života radi čega će biti kalendara s tim motivima i molitvama za duhovna zvanja. Ako tko ima kakav drugi i bolji prijedlog neka ga proslijedi uredniku Veritasa.
Trajna fromacija – Provincijalni ministar iznio je datume raznih susreta trajne formacije. Na trajnu formaciju gvardijana koja će se održati u Zagrebu s gvardijanima Slovenske provincije od 17. do 21. studenoga 2014. pozvani su svi gvardijani, a obavezni su doći oni koji su izabrani po prvi puta.
Inicijativa stručnog usavršavanja, zajedničkih susreta i duhovne obnove naših zaposlenika – Provincijalni ministar naglasio je kako bi bilo poželjno našim zaposlenicima posvijestiti da je njihov rad u samostanima i župama istovremeno i njihov apostolat, a to ćemo moći otkriti jedino kroz duhovnu obnovu i trajnu formaciju. Prijedlog će iznijeti na susretu gvardijana, kao sugestija, u nadi da će se od njega nešto ostvariti.
Termini duhovnih vježbi – duhovne vježbe su pravo svakoga brata da se godišnje na tjedan dana povuče u osamu na susret s Bogom, ali i dužnost koju određuje kanonski zakonik i naše Ustanove. Imajući u vidu da su premještaji mogli biti zapreka nekome za sudjelovanje, a kroz dva protekla turnusa da je prošlo jedva polovica članova provincije, odlučeno je ponuditi i treći turnus.
Treći turnus duhovnih vježbi održat će se od 12. do 17. listopada 2014. godine u Splitu. Oni koji nisu bili na dva prijašnja turnusa pozvani su doći na ovaj.
Termini duhovnih vježbi u 2015. godini su slijedeći:
– od 8. do 13. veljače;
– od 14. do 19. lipnja.
Provincijalni ministar na razmišljanje je stavio i prijedlog da možda braća naše Povincije održe duhovne vježbe međusobno, odnosno da svaki dan drugi sudionik duhovnih vježbi ostalima održi po jedno predavanje. Braća se oko toga slobodno mogu izjasniti. Ili bi se jedan turnus duhovnih vježbi mogao održati na taj način za one koji bi mu bili skloni.
Proslava dana Provincije – održat će se 30. rujna 2014. godine u Cresu. Program i pozivnica biti će poslani naknadno.
Susret gvardijana s upravom Provincije – predložen je datum 30. siječnja 2015. godine.
Razno – braća su obavijestila Provincijala o nekim svojim terminima te se napomenulo da će se adventski posjet provincijalnog ministra dogovoriti sa gvardijanima samostana.
Susret je završio u 18.30 kratkom molitvom. Predviđeni drugi dan za rad na programu otkazan je zbog uspješno završenog rada u prvom danu. Hvala svima na sudjelovanju, kao i onima koji su imali želju doći ali su ih okolnosti spriječile. Neka Gospodin po zagovoru sv. Franje i Bezgrešne blagoslovi uloženi napor da donese obilat plod. Naš godišnji Provincijski plan i program preporučamo molitvi sve braće, a računamo i na zasukane rukave sve braće, kako bi ovaj program bio i realiziran.

Fra Nikola Šantek,
tajnik Provincije

© Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca | Dizajn: NiV